หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ 074740446
074740231
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ต่อ 17
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ต่อ 19
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ต่อ 16
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ต่อ 22
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ต่อ 20
สำนักปลัด
ต่อ 1
หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 1
ศูนย์ท่องเที่ยวตำบลควสตอ ต่อ 1
ประชาสัมพันธ์    ต่อ 1
กองช่าง ต่อ 3
ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อ 3
กองคลัง  ต่อ 2
ผู้อำนวยการกองคลัง  ต่อ 2
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต่อ 2
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ต่อ 2
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 6
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ต่อ 6
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อ 4
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อ 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 5
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 5
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร