ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เรื่อง : สภา อบต.ควนสตอ เปิดวิสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
  รายละเอียด :

สภา อบต.ควนสตอ เปิดวิสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
……………………………………………………..............
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ  นิยมเดชา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ  เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควน
สตอ นำโดยนายดาเระ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ  เข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจง ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาและเรื่องการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ควนสตอ (ห้องวังตาหงา)ชั้น 2

#โดยที่ประชุมมีมติ  ดังนี้
1.เห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติเพียงว่า “เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้”
2.ให้เลื่อนการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการประชุมคราวถัดไป โดยให้จัดเตรียมรายละเอียดเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้ชัดเจน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน