ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประเกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ป
  รายละเอียด : #จังหวัดสตูล #โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า #กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานในสังกัด ในการ. #ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประเกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี_2564 #โดยสามารถส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์_กรมควบคุมโรค #ภายในวันที่_19_เมษายน_2564รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ....................................... งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃 อ้างอิง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ สต 0023.3/ว 1185 ลงวันที่ 24 ก.พ.2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน