ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เรื่อง : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
  รายละเอียด :

 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

                         --------- 

                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

               ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535

                   เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า   ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า   ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการสาธารณสุพ.ศ. 2535" 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2535/38/27/5 เมษายน 2535] 

มาตรา ให้ยกเลิก

          (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช 2484

          (2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495

          (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497

          (4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505

          (5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2527

          (6) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480

          (7) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2484

          (8) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2497 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้

"สิ่งปฏิกูล" หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

"มูลฝอย" หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร   เศษสินค้า  ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น

"ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

"อาคาร" หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง  ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

"ตลาด" หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด 

 

 "สถานที่จำหน่ายอาหาร" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค   ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอจึงออกข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสตอทราบและปฏิบัติตาม รายละเอียดตามเอการแนบ

 

 


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน