ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน - ชลประทาน หมู่ที่ 9
  รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-ชลประทาน หมู่ที่ 9

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน