ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณ์การจ่ายเงนิเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน