ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน