พรบ.ข้อมูลข่าวสารภาษาไทย
พรบ.ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ดรรชนี
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาฯ
แบบฟอร์ม
 
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
 
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 
 
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 
 
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ
 
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
 
 
(8.1) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
(8.2) สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
 
(8.3) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
 
(8.4) งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
(8.5) ที่สาธารณะประโยชน์
 
(8.6) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 
(8.7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
ไม่มีข้อมูลข่าว
 
(8.8) รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิฯ
ไม่มีข้อมูลข่าว
   
   
   
   
   
 
สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง)
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
 
ค่าธรรมเนียม อ่าน 123 คน