คู่มือประชาชน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ส.ค. 2558
52 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ส.ค. 2558
53 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ส.ค. 2558
54 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 ส.ค. 2558
55 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ส.ค. 2558
56 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 ส.ค. 2558
57 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ส.ค. 2558
58 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 ส.ค. 2558
59 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 ก.ค. 2558
60 จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9