ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ. ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ต.ค. 2560
22 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ต.ค. 2560
23 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ต.ค. 2560
24 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ส.ค. 2560
25 พระราชบัญญัตอ หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 มิ.ย. 2560
26 กฎกระทรวงผังเมืองรวมสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 พ.ค. 2560
27 ประกาศจัดตั้ง อบต.ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 ก.พ. 2560
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ม.ค. 2560
29 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ต.ค. 2559
30 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4