ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 ต.ค. 2560
22 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ. ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ต.ค. 2560
23 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ต.ค. 2560
24 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ต.ค. 2560
25 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ส.ค. 2560
26 พระราชบัญญัตอ หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 มิ.ย. 2560
27 กฎกระทรวงผังเมืองรวมสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 พ.ค. 2560
28 ประกาศจัดตั้ง อบต.ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
24 ก.พ. 2560
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ม.ค. 2560
30 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4