ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอว่าด้วยการขอใช้ทรัพย์สินของอบต.ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
18 ต.ค. 2561
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
27 ก.ย. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
18 มิ.ย. 2561
14 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ม.ค. 2561
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 ต.ค. 2560
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ต.ค. 2560
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าจ่ายใช้ให้แก่สมาชิก อปพรของอปทพ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 ต.ค. 2560
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ต.ค. 2560
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ต.ค. 2560
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4