ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ก.ย. 2561
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
18 มิ.ย. 2561
13 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ม.ค. 2561
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 ต.ค. 2560
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ต.ค. 2560
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าจ่ายใช้ให้แก่สมาชิก อปพรของอปทพ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ต.ค. 2560
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ต.ค. 2560
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ต.ค. 2560
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ต.ค. 2560
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4