ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ต.ค. 2559
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.ย. 2559
33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
17 ก.พ. 2559
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ววยการรับเงิน การจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4