ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มิ.ย. 2565
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2565
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มิ.ย. 2565
4 ประกาศ มาตราการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 เม.ย. 2565
5 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 เม.ย. 2565
6 ระเบียบกระทรวงหมดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มี.ค. 2565
7 ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยะรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 พ.ย. 2564
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 พ.ค. 2563
9 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ต.ค. 2562
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
16 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5