ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 พ.ค. 2563
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 ส.ค. 2562
3 สภา อบต.ควนสตอ เปิดวิสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
146
15 ก.ค. 2562
4 พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 มิ.ย. 2562
5 พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตา บล (ฉบับท ี่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
28 มิ.ย. 2562
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถนิ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 มิ.ย. 2562
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณ์การจ่ายเงนิเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 มิ.ย. 2562
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 มิ.ย. 2562
9 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 เม.ย. 2562
10 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอว่าด้วยการขอใช้ทรัพย์สินของอบต.ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4