แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 กิจกรรมการตั้งประชาคม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 มิ.ย. 2562
12 การดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 มิ.ย. 2562
13 รายงานการปฎิบัติตามแผน ปปช รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 เม.ย. 2562
14 ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ม.ค. 2562
15 ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ม.ค. 2562
16 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2562
17 ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2562
18 ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในกาจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2562
19 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2562
20 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3