ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ต.ค. 2561
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ต.ค. 2561
63 สถิติการให้บริการด้านต่างๆของ สำนัก กอง ตามภารกิจของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ต.ค. 2561
64 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ต.ค. 2561
65 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานตามอำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ต.ค. 2561
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2561
67 สรุปผลการตรวจประเเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ก.ย. 2561
68 ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ส.ค. 2561
69 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ส.ค. 2561
70 ยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลด่ีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32