ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 พ.ย. 2559
292 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 พ.ย. 2559
293 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราษฎร์อุทิศ 4 (บ่อดิน) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 พ.ย. 2559
294 ประกาศผลเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีต ถนนสายวังตาหงา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 พ.ย. 2559
295 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายวังตาหงา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 ต.ค. 2559
296 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ระยะ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ส.ค. 2559
297 รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ก.ค. 2559
298 รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 มิ.ย. 2559
299 ประกาศการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 มิ.ย. 2559
300 รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37